MENU
Členství v klubu Kategorie členství

Kategorie členství

1. Časově neomezená členství

1.0. Osobní členství

je určeno pro soukromé fyzické nebo právnické osoby. Osobní členství je doživotní, dědičné a převoditelné, přičemž převod členství je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK , a.s. Tento souhlas může být vydán po projednání písemné žádosti člena GGC o převod členství.

1.1. Příbuzný

je typem osobního členství, které je zvýhodněno pro osobu v přímém příbuzenském poměru k už přijatému členu GGC s osobním členstvím (tj. manžel, manželka, bratr, sestra, dítě starší 18 let)

1.2. Rodina

je typem osobního členství, které je zvýhodněno pro tři osoby v přímém příbuzenském vztahu

1.3. Senior

je typem osobního členství, které je zvýhodněno pro osoby nad 60 let věku

1.4. Právnická osoba

je typem osobního členství, které je určeno pro právnické osoby

1.5. Řádné členství kategorie "PLAY" 

Je určeno pro fyzické osoby. Řádné členství kategorie „PLAY“ je neprodejné, nepřevoditelné; pouze dědičné. Práva člena jsou omezená – nemůže být volen do orgánů GGC a nemůže hlasovat na valných hromadách GGC. Při úhradě rozdílu mezi výší vstupního poplatku pro řádné členství kategorie „PLAY“ a „řádného“ členství je řádné členství kategorie „PLAY“ převedeno na „řádné“ členství.

Členství PLAY jako dárek pro členy klubu v rámci oslav 15. výročí. Více informací zde.

2. Časově omezená členství

2.0. Junior I

je určeno pro soukromé fyzické osoby od 15 do 18 let věku

2.1. Junior II

je určeno pro soukromé fyzické osoby od 12 do 14 let věku

2.2. Dítě

je určeno pro soukromé fyzické osoby do 11 let věku

Zájemce o časově omezené členství (2.0., 2.1., 2.2.) je přijímán na dobu určitou, a to do konce kalendářního roku, v němž dosáhne věku příslušejícímu jiné kategorii členství. Doloží-li před termínem ukončení svého členství v klubu předsednictvu GGC písemný souhlas společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. s prodloužením členství, bude mu členství v  GGC prodlouženo do konce kalendářního roku, v němž dosáhne věku příslušejícímu jiné kategorii členství. Před vydáním písemného souhlasu může společnost PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. požadovat uhrazení částky rovnající se rozdílu výše jednorázového poplatku příslušejícímu nové kategorii členství v daném čase a původně uhrazené výše tohoto poplatku. Osobní členství (osoby starší 18 let) se prodlužuje na doživotní.

3. Čestné členství

Čestné členství je doživotní, nepřevoditelné. Může být uděleno předsednictvem GGC za mimořádné zásluhy o rozvoj hřiště a klubu. Jeho udělení je podmíněno předchozím písemným souhlasem společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.. Držitel čestného členství má všechna práva a povinnosti řádného člena s výjimkou povinnosti platit roční členské příspěvky.

Greensgate

© Greensgate 2019, Design by Beneš & Michl