MENU
Členství v klubu Kategorie členství

Kategorie členství

1. Časově neomezená členství

1.0. Osobní členství

je určeno pro soukromé fyzické nebo právnické osoby. Osobní členství je doživotní, dědičné a převoditelné, přičemž převod členství je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK , a.s. Tento souhlas může být vydán po projednání písemné žádosti člena GGC o převod členství.

1.1. Příbuzný

je typem osobního členství, které je zvýhodněno pro osobu v přímém příbuzenském poměru k už přijatému členu GGC s osobním členstvím (tj. manžel, manželka, bratr, sestra, dítě starší 18 let)

1.2. Rodina

je typem osobního členství, které je zvýhodněno pro tři osoby v přímém příbuzenském vztahu

1.3. Senior

je typem osobního členství, které je zvýhodněno pro osoby nad 60 let věku

1.4. Právnická osoba

je typem osobního členství, které je určeno pro právnické osoby

1.5. Řádné členství kategorie "PLAY" 

Je určeno pro fyzické osoby. Řádné členství kategorie „PLAY“ je neprodejné, nepřevoditelné; pouze dědičné. Práva člena jsou omezená – nemůže být volen do orgánů GGC a nemůže hlasovat na valných hromadách GGC. Při úhradě rozdílu mezi výší vstupního poplatku pro řádné členství kategorie „PLAY“ a „řádného“ členství je řádné členství kategorie „PLAY“ převedeno na „řádné“ členství.

Od sezony 2021 získejte novou formu celoživotního členství PLAY BENEFIT.  Pro více informací k této formě členství s benefitem celkem 40.000,- Kč klikněte zde.

2. Časově omezená členství

2.0. Mládežnické členství RELAX

je určeno pro soukromé fyzické osoby od 11 do 26 let věku.

Roční hrací poplatek zahrnuje i úhradu členství v daném roce, které činí 0,- Kč.

2.1. Mládežnické členství AKTIV

je určeno pro soukromé fyzické osoby od 11 do 26 let věku.

Roční hrací poplatek zahrnuje i úhradu členství v daném roce, které činí 0,- Kč.

2.2. Dítě

je určeno pro soukromé fyzické osoby do 10 let věku.

Pro mládežnické členství AKTIV a RELAX platí: pokud proběhne úhrada ročních hracích poplatků pod dobu min. 10 let (tj. i pro nově začínající hráče v 16ti letech věku), dojde ve 26 letech transformace do plnohodnotného řádného člena (možno členství prodat, převést). Neuhradí-li hráč poplatek následující rok, členství automaticky zaniká.

Transformace do plnohodnotného řádného členství ve věku 26 let.

3. Čestné členství

Čestné členství je doživotní, nepřevoditelné. Může být uděleno předsednictvem GGC za mimořádné zásluhy o rozvoj hřiště a klubu. Jeho udělení je podmíněno předchozím písemným souhlasem společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.. Držitel čestného členství má všechna práva a povinnosti řádného člena s výjimkou povinnosti platit roční členské příspěvky.

Nastavení Cookies

© Greensgate 2024, Design by Beneš & Michl